Tag - Flying V

58 Reissue Epiphone Flying V Korina (2009)