Tag - Flying V

2009 Epiphone Flying V Korina 58′ Reissue